Thông tin cho Tác giả

Quy định về thể lệ đăng bài

1.      Là những công trình khoa học nguyên gốc, chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.

2.      Có nội dung đáp ứng các quy định theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí

3.      Phải tuân thủ các quy định về hình thức trình bày của Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

4.      Bài viết được đánh giá thông qua quy trình phản biện và chỉ được đăng tải sau khi đã được sửa chữa, bổ sung hoàn thiện theo góp ý (nếu có) của chuyên gia phản biện và Ban biên tập.

5.      Tác giả bài viết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, xuất xứ tài liệu trích dẫn.

6.      Bài đăng Tạp chí được bảo vệ theo Luật Bản quyền. Việc phát hành dưới bất kỳ hình thức nào cần được sự cho phép của tòa soạn.

7.      Bài gửi về Ban biên tập theo địa chỉ email tạp chí: tapchikh@vwa.edu.vn