Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA PHỤ NỮ TRONG DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM

Vũ Minh Tú

Tóm tắt


Tóm tắt: Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo các doanh nghiệp ngày càng tăng dần ở Việt Nam dù phụ nữ có những rào cản giới đặc thù so với nam giới. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam tìm hiểu sâu về yếu tố tác động đến năng lực lãnh đạo của phụ nữ trong các tổ chức kinh doanh. Bài viết tổng hợp các mô hình lý thuyết và nghiên cứu tương đồng ở khu vực châu Á, dùng phương pháp tổng hợp, so sánh, đối chiếu với thực tiễn để đề xuất yếu tố tác động đến năng lực lãnh đạo của phụ nữ ở Việt Nam dưới góc độ các yếu tố thành công và rào cản hạn chế. Qua đó, bài viết cũng đưa ra khuyến nghị về mặt chính sách và đề xuất biện pháp thực tế để các tổ chức và cá nhân có thể áp dụng nhằm nâng cao năng lực và tỷ lệ lãnh đạo nữ ở đơn vị mình.

Abstract: In Vietnam, the percentage of women holding leadership positions in enterprises is increasing, despite specific gender barriers. However, there is no theoretical and practical research to deeply explain the factors affecting the leadership capacity of women in business organizations. This paper synthesizes theoretical models and similar studies in Asia; it then compares the possible situation in Vietnam to propose factors affecting the leadership capacity of Vietnamese women. The article also provides policy recommendations and practical measures for organizations and individuals to improve the leadership capacity and percentage of women

Toàn văn: XML