Chi tiết về Tác giả

An, Dương Phước

  • T. 51, S. 12 (2011) - Bài viết
    Khảo sát mô hình gây thoái hóa tế bào thần kinh do trimethyltin trên chuột nhắt trắng
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861