Chi tiết về Tác giả

Anh, Dương Hồng

  • T. 58, S. 3 (2018) - Bài viết
    Thành phần hóa học của cặn chiết dicloromethan cây nụ đinh (Luculia pinceana Hook.)
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861