Tạp chí Dược học, T. 54, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng tác nhân đối quang beta-cyclodextrin và dẫn chất trong phân tích đồng phân quang học cetirizin bằng phương pháp điện di mao quản

Lê Thị Thu Cúc, Võ Thị Ngọc Nga, Nguyễn Đức Tuấn

Tóm tắt


Bằng phương pháp điện di mao quản, chúng tôi đã khảo sát một số điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tách hai dạng đồng phân trong hỗn hợp racemic của cetirizin với các tác nhân đối quang b-CD, HP-b-CD, HB-b-CD và S-b-CD. Trong đó, S-b-CD là tác nhân đối quang có tính chọn lọc phù hợp với đồng phân cetirizin. Đã xây dựng quy trình xác định hai dạng đồng phân quang học của cetirizin với tác nhân đối quang S-b-CD. Quy trình này có tính đặc hiệu, cho kết quả chính xác và có tính lặp lại.Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861