Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng qui trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu dicofol và nhóm pyrethroid thường sử dụng trên rau bằng phương pháp sắc ký khí với đầu dò cộng kết điện tử

Trương Quốc Kỳ, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đức Tiến, Nguyễn Đức Tuấn

Tóm tắt


Đề tài này nhằm tìm ra một qui trình chung xác định dư lượng thuốc trừ sâu dicofol và nhóm pyrethroid thường sử dụng trên rau bằng kỹ thuật GC-ECD để có thể áp dụng tại Chi cục BVTV TP. HCM, phục vụ cho việc giám sát dư lượng thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid trên rau ngoài thị trường. 

Đối tượng nghiên cứu: Rau muống thủy canh được trồng sạch trong nhà lưới.

Phương pháp nghiên cứu: Dịch chiết mẫu rau chứa dư lượng thuốc trừ sâu sẽ được phân tích bằng kỹ thuật sắc ký khí. Xác định điều kiện phân tích đồng thời các thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid và dicofol bằng GC-ECD, xây dựng qui trình chiết các thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid và dicofol, thẩm định quy trình.

Kết luận: Sử dụng kỹ thuật sắc ký khí với đầu dò cộng kết điện tử, tác giả đã xây dựng được qui trình định lượng đồng thời ở mức dư lượng cho phép của dicofol và một số thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid thường sử dụng trên rau. Phương pháp có tính đặc hiệu, độ nhạy cao, cho kết quả đúng và chính xác, có thể được áp dụng tại Chi cục BVTV TPHCM, phục vụ cho việc giám sát dư lượng các thuốc trừ sâu nhóm pyrethroid trên rau ngoài thị trường với thời gian từ lúc lấy mẫu rau đến lúc trả lời kết quả là trong vòng 24-48 giờ.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861