Tạp chí Dược học, T. 51, S. 10 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng quan về công nghiệp dược Việt Nam:cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển giai đoạn năm 2011-2020, tầm nhìn năm 2030 (tiếp theo)

Cao Minh Quang

Tóm tắt


Cơ sở pháp lý cho việc phát triển công nghiệp Dược: Đã ban hành nhiều chính sách, đường lối định hướng cho phát triển công nghiệp dược thể hiện ở nhiều văn bản (như Luật Dược được Quốc hội thông qua, Nghị quyết 46-NQ/TƯ, Nghị quyết số 79/2006/NQ-CP, 43/2007/QD-TTg,153/2006/QĐ-Ttg, 154/2006/QĐ-Ttg, 343/2005/QĐ-Ttg .... của Thủ tướng chính phủ.)

 Các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp Dược Việt Nam: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý cho phát triển công nghiệp Dược Việt Nam.

Xây dựng chính sách Dược Quốc gia giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030:

-         Đối với sản xuất, cung ứng thuốc: Xây dựng đề án quy hoạch phát triển, tăng nguồn cung ứng thuốc, sắp xếp lại hệ thống phân phối cung ứng.

-         Đôí với  việc thu hút đầu tư nước ngoài: Cải tạo môi trường kinh doanh, đẩy mạnh triển khai sắp xếp lại, rà soát loại bỏ quy định chồng chéo.

-         Đối với công nghiệp hóa dược, bao bì dược, trang thiết bị dược: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất-KT, phát triển SX nguyên liệu.

-         Đối với công nghiệp dược liệu, với công nghệ sản xuất vaccin: Xây dựng quy hoạch phát triển cùng nuôi trồng chế biến dược liệu...Ứng dụng công nghệ sinh học để SX vaccin đa giá, đầu tư XD dây chuyền  SX vaccin sinh phẩm y tế có công nghệ cao.

-         Đối với công tác nghiên cứu: có chính sách về vốn, xây dựng Viện nghiên cứu công nghiệp Dược, các trung tâm nghiên cứu vaccin, sinh phẩm y tế.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861