Tạp chí Dược học, T. 51, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu định lượng apigenin trong cúc hoa vàng (Flos Chrysanthemi indici) bằng phương pháp HPLC

Nguyễn Trọng Điệp, Đào Văn Đôn, Hoàng Việt Dũng, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Chính, Đoàn Cao Sơn

Tóm tắt


Để đảm bảo hiệu quả chữa bệnh cho các thang thuốc có thành phần cúc hoa vàng thì chất lượng dược liệu này đóng vai rất quan trọng bởi hàm lượng hoạt chất trong dược liệu có sự thay đổi rất lớn giữa các vùng trồng nguyên liệu, giữa các thời điểm thu hái và điều kiện chế biến, bảo quản. Hơn nữa, qua tìm hiểu tài liệu dược điển các nước như: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, Mỹ..., các tác giả chưa thấy có tài liệu nào công bố phương pháp định lượng  apigenin trong dược liệu. Vì vậy, nhu cầu cần phải có một phương pháp định lượng  apigenin trong cúc hoa vàng là cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu được xây dựng qua tham khảo tài liệu và thực nghiệm. Đánh giá các thông số: tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, khoảng tuyến tính, độ lặp lại, độ đúng, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng dưới.

Kết quả:

Đã xây dựng được phương pháp định lượng apigenin trong  cúc hoa vàng bằng phương pháp HPLC với điều kiện sắc ký là: cột Phenomenex Genimi RP-C18; pha động: acetonitril : acid formic 0,1% (40:60); detector  UV: 338 nm. Phương pháp định lượng này có sự tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa diện tích píc và nồng độ  apigenin trong khoảng nồng độ khảo sát với R2 = 0,9997 , độ lặp lại (RSD = 3,43%) và độ đúng (từ 96,65 - 101,47%, RSD = 1,83%) cao. Thời gian phân tích một mẫu bằng HPLC là phù hợp (khoảng 8,7 phút).
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861