Tạp chí Dược học, T. 51, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập và xác định cấu trúc quercitrin và afzelin từ cây tầm gửi - Taxillus chinensis (DC) Dans. - sống trên cây gạo

Vũ Xuân Giang, Phạm Thanh Kỳ, Phan Văn Kiệm

Tóm tắt


Tầm gửi có nhiều loài và là những cây nhỏ sống ký sinh trên nhiều cây chủ khác nhau. Để góp phần tìm hiểu thành phần hóa học trong loài tầm gửi sống trên cây gạo, chúng tôi đã tiến hành chiết xuất và phân lập các hợp chất trong cây. Bài báo này thông báo kết quả phân lập và xác định cấu trúc hóa học 2 flavonoid: quercitrin và afzelin.

Phương pháp nghiên cứu:

      - Sắc ký lớp mỏng

      - Phân lập các chất bằng sắc ký cột silica gel cỡ hạt 0,040 - 0,060 nm và cột Dianion.

      - Nhận dạng các chất phân lập được dựa vào độ chảy và số liệu các phổ MS, NMR một chiều và hai chiều.

      - Độ chảy đo trên máy Kofler micro-hostage.

      - Phổ khối lượng ghi trên máy AGILENT 1100 LC - MSD Troys dạng phun mù điện (ESI-MS) tại Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

      - Phổ cộng hưởng từ hạt nhân ghi trên máy BRUKER-AM-500 FT-NMR- Spectrometer tại phòng cộng hưởng từ hạt nhân - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kết quả:

Từ dịch chiết ethanol tầm gửi kí sinh trên cây gạo, bằng phương pháp sắc kí cột nhiều lần đã phân lập được 2 hợp chất kí hiệu TGGT1 và TGGT2. Dựa vào số liệu phổ khối lượng ( ESI-MS) và cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, so sánh với tài liệu đã công bố xác định TGGT1 là quercitrin và TGGT2 là afzelin. Đây là lần công bố đầu tiên 2 hợp chất này ở tầm gửi sống kí sinh trên cây gạo.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861