Tạp chí Dược học, T. 51, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các hợp chất phenylpropanoid glucosid phân lập từ rễ cây bạch đồng nữ (Clerodendrum philipinum Schauer, var. simplex Mold.)

Hà Vân Oanh, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thái An, Tạ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiệm

Tóm tắt


Theo tra cứu của nhóm tác giả, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu về thành phần hóa học của cây bạch đồng nữ (Clerodendrum philipinum Schauer, var. simplex Mold.). Bài báo đưa ra những kết quả nghiên cứu ban đầu về thành phần hóa học của cây C. philipinum.

Phương pháp nghiên cứu:

Bằng phương pháp chiết tách thu các phân đoạn chiết với các dung môi (lần lượt là ethanol, n-hexan, cloroform, ethyl acetat, nước) và ứng dụng các phương pháp sắc ký, bốn hợp chất phenyl propanoid glucosid đã được phân lập. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ NMR một chiều, hai chiều và phổ khối lượng ESI-MS.

Kết luận:

Các hợp chất phenyl propanoid glucosid được phân lập và xác định cấu trúc gồm có: clerodenosid A, martynosid, acteosid và isoacteosid.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861