Tạp chí Dược học, T. 51, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của hội đồng thuốc và điều trị trong hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Trung Nghĩa

Tóm tắt


Hội đồng thuốc và điều trị (HĐT&ĐT) là hội đồng nhằm đảm bảo độ an toàn và hiệu quả sử dụng thuốc trong bệnh viện. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 08/BYT-TT ngày 04/07/1997 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động HĐT&ĐT, và cho đến nay tất cả các bệnh viện công lập đều có Hội đồng thuốc và điều trị. Với những bất cập trong hoạt động cung ứng và sử dụng thuốc ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong bệnh viện như hiện nay, việc làm rõ và khẳng định vai trò của HĐT&ĐT là rất cần thiết, nhằm giúp các bệnh viện tập trung củng cố và nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của HĐT&ĐT góp phần cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Cơ cấu tổ chức của HĐT&ĐT và chức năng, nhiệm vụ của HĐT&ĐT trên thế giới và Việt Nam đã được các tác giả trình bày khá sâu sắc và đi đến kết luận: Với nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng lớn, chi phí cho vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng gia tăng không ngừng, vị trí và vai trò của HĐT&ĐT trong hoạt động cung ứng và sử dụng thuốc, đặc biệt là cung ứng và sử dụng thuốc trong các bệnh viện ngày càng được khẳng định và là một trong những giải pháp can thiệp quan trọng trong chiến lược toàn cầu nhằm ngăn chặn việc sử dụng thuốc bất hợp lý, không an toàn trong các bệnh viện hiện đang ngày càng có xu hướng phát triển như hiện nay.Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861