Chi tiết về Tác giả

Ngoc Toan, Vu

  • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ 4-FORMYLCOUMARIN 4-(TETRA-O-ACETYL-β-D-GLUCOPYRANOSYL)THIOSEMICARBAZONES.
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224