Chi tiết về Tác giả

Dinh Long, Vo

  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐO HÀM LƯỢNG PHOTPHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP UV-VIS
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224