Chi tiết về Tác giả

Quang Huy, Vũ

  • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NANO COBAN TỚI SỰ NẢY MẦM VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224