Chi tiết về Tác giả

Minh Tân, Vũ

 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  CẤU TRÚC ELECTRON VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT AXETOPHENON BENZOYL HIĐRAZON
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DISP VÀNG RGFL (DYR) BẰNG BENTONIT BIẾN TÍNH CETYL TRIMETYL AMONI BROMUA (CTAB)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ CƠ CHẾ HẤP THU Cr(VI) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC CỦA VẬT LIỆU POLYANILIN TỔNG HỢP VỚI DỊCH CHIẾT NƯỚC VÀ BÃ CHIẾT SIM
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224