Chi tiết về Tác giả

Xuân Giản, Trịnh

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH BẰNG BITMUT OXIT XÁC ĐỊNH VẾT KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN ANOT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN VỚI ĐIỆN CỰC PASTE NANOCACBON BIẾN TÍNH BẰNG OXIT BITMUT ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224