Chi tiết về Tác giả

Ngọc Châu, Trịnh

 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  HẤP PHỤ ION Pb2+ LÊN CHITIN ĐƯỢC GHÉP VỚI AXIT ACRYLIC SAU KHI BIẾN TÍNH BỀ MẶT BẰNG CÔNG NGHỆ PLASMA
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA Zn(II) VỚI THIOSEMICACBAZON BENZANĐEHIT VÀ DẪN XUẤT N(4)- PHENYL CỦA NÓ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  PHỨC CHẤT CỦA Cu(II) VỚI THIOSEMICACBAZON BENZANĐEHIT VÀ THIOSEMICACBAZON ISATIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TẠO PHỨC CHẤT CỦA Zn(II) VỚI N(4) - PHENYLTHIOSEMICACBAZON 2 - AXETYLPYRIĐIN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA MẪU VẢI QUÂN PHỤC TẨM DUNG DỊCH KEO BẠC NANO
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC CHẤT Zn(II) VỚI THIOSEMICACBAZON 2 - AXETYLPYRIĐIN
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224