Chi tiết về Tác giả

Trọng Hội, Trần

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    KHẢO SÁT TẦN SUẤT ALEN CỦA 15 LOCUS STR TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG TRONG QUẦN THỂ NGƯỜI MƯỜNG SỐNG Ở TỈNH HÒA BÌNH, VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 15 LOCUS STR TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG TRONG QUẦN THỂ NGƯỜI KHMER SỐNG Ở TỈNH SÓC TRĂNG, VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224