Chi tiết về Tác giả

Thị Tố Loan, Trần

  • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC ĐĨA THAN THỦY TINH ĐƯỢC BIẾN TÍNH VỚI L–CYSTEIN VÀ VÀNGNANO CHO PHƯƠNG PHÁP VON–AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂNXÁC ĐỊNH AXIT URIC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224