Chi tiết về Tác giả

Hoàng Mai, Trần

  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG MẪU QUẶNG CHỨA BASTNEZIT, BARIT, FLORIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUỒN PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224