Chi tiết về Tác giả

Thanh Phương, Phan

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    PHÂN TÍCH THỦY NGÂN OXIT (HgO) VÀ THỦY NGÂN SUNPHUA (HgS) TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ VÀ SÔNG ĐÁY
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224