Chi tiết về Tác giả

Minh Tỉnh, Phan

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI AMLODIPINE VÀ LISINOPRIL TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG - CHEMOMETRICS
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224