Chi tiết về Tác giả

Đức Nhân, Phan

 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA THUỐC NỔ PBX TRÊN CƠ SỞ RDX VÀ PU
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NITROXENLULO TỪ BỘT GỖ VIỆT NAM
  Toàn văn  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THUỐC NỔ PBX DẺO CHỨA HEXOGEN VÀ POLYSTIREN
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224