Chi tiết về Tác giả

Tiến Đức, Phạm

  • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG As(III) TRONG MẪU NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CE- C4D SỬ DỤNG KỸ THUẬT LÀM GIÀU DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT VỀ pH GIỮA 2 VÙNG MẪU
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ SUNFUA TRÊN VẬT LIỆU BÙN THẢI SẮT HYDROXIT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224