Chi tiết về Tác giả

Thành Minh, Phạm

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 1. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 2. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÀO THẢI CỦA DƯỢC CHẤT 177Lu –EDTMP TRÊN ĐỘNG VẬT (CHUỘT BẠCH VÀ THỎ)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224