Chi tiết về Tác giả

Nguyễn Trâm Oanh, Phạm

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    HẤP PHỤ VÀ GIẢI HẤP ION CHÌ (II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI GAMMA – MnO2 CẤU TRÚC NANO
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224