Chi tiết về Tác giả

Hồng Chuyên, Phạm

 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT QUANG PHỨC CỦA CHẤT 2-PHENOXYBENZOAT MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC DẠNG ASEN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ SỬ DỤNG KỸ THUẬT HIĐRUA HÓA (HVG- AAS) KẾT HỢP VỚI THUẬT TOÁN HỒI QUI ĐA BIẾN I. KHẢO SÁT TÍNH CỘNG TÍNH VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐA BIẾN TUYẾN TÍNH
  Toàn văn  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CÁC DẠNG ASEN VÀ SELEN TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN, XỬ LÝ MẪU PHÂN TÍCH DẠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HVG-AAS KẾT HỢP VỚI CHEMOMETRICS
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224