Chi tiết về Tác giả

Hải Long, Phạm

 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PeCB TRONG CHẤT THẢI CỦA LÕ ĐỐT CÔNG NGHIỆP
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH Cd, Cu, Pb và Zn TRONG SỮA BỘT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ (ID-ICP-MS)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION FLO (F-) TRONG NƯỚC THẢI BẰNG VẬT LIỆU BIẾN TÍNH TỪ QUẶNG PYROLUSIT TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ AXIT HOẠT HÓA TỚI KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NITRIT CỦA QUẶNG PYROLUSIT CAO BẰNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI As (III), As(V), MONOMETHYLARSONIC (MMA) VÀ DIMETHYLARSONIC (DMA) TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN BẰNG HPLC-ICP-MS TẠI XÃ CHUYÊN NGOẠI VÀ CHÂU GIANG HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224