Chi tiết về Tác giả

Hông Chuyên, Phạm

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ DUNG MÔI HỮU CƠ ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN LY CỦA AXIT ASENIC (H3AsO4), AXIT ASENƠ (H3AsO3) Phần 2: Ảnh hưởng của dung môi axeton – nước
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224