Chi tiết về Tác giả

Van Thuong, Nguyen

  • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
    PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG PBDE TRONG CÁC MẪU TRẦM TÍCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GC/MS/MS 3 KHỐI TỨ CỰC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224