Chi tiết về Tác giả

Xuân Trung, Nguyễn

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM VẬT LIỆU CHIẾT PHA RẮN KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP F-AAS ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CRÔM
    Tóm tắt  PDF
  • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHIẾT ĐIỂM MÙ (CLOUD POINT EXTRACTION) VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ (AAS) XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT ION KIM LOẠI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224