Chi tiết về Tác giả

Xuân Trường, Nguyễn

 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP PHỨC CHẤT RUTHENI(II) POLYPYRIDYL ỨNG DỤNG LÀM ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG PHÁT HIỆN MỘT SỐ PHÂN TỬ SINH HỌC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LEVOFLOXACIN TRONG DƯỢC PHẨM VÀ NƯỚC TIỂU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG As(III) TRONG MẪU NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CE- C4D SỬ DỤNG KỸ THUẬT LÀM GIÀU DỰA TRÊN SỰ KHÁC BIỆT VỀ pH GIỮA 2 VÙNG MẪU
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG HỌC HUỲNH QUANG XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI TYROSIN VÀ TRYPTOPHAN DỰA TRÊN PHẢN ỨNG VỚI PHỨC RUTHENI(II) POLYPYRIDIN
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224