Chi tiết về Tác giả

Việt Đức, Nguyễn

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG MẪU TRÀ TẠI CẦU ĐẤT VÀ BẢO LỘC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224