Chi tiết về Tác giả

Văn Cần, Nguyễn

  • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐA PHỐI TỬ TRONG HỆ Nd(III)-4-(3-METYL-2-PYRIDYLAZO) REZOCXIN - AXIT AXETIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224