Chi tiết về Tác giả

Trung Nhân, Nguyễn

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG APAMIN, PHOSPHOLIPAZA A2 VÀ MELITTIN TRONG NỌC ONG LOÀI APIS MELIFERA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC/UV
    Tóm tắt  PDF
  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHLOROFORM CỦA THÂN CÂY XÁO TAM PHÂN - PARAMIGNYA TRIMERA (OLIVER) BURKILL - HỌ RUTACEAE
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224