Chi tiết về Tác giả

Thanh Thảo, Nguyễn

 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MẪU NƯỚC CÁC SÔNG LỚN CỦA VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN HYDROQUINONE, CATECHOL, BENZOQUINONE TRONG QUÁ TRÌNH OZON HÓA PHENOL BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
  Tóm tắt
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TỈNH BẮC GIANG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ DẪN XUẤT CHÍNH CỦA PHENOL TRONG NƯỚC THẢI CỐC TRÊN GC/MS
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224