Chi tiết về Tác giả

Thanh Tùng, Nguyễn

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DISP VÀNG RGFL (DYR) BẰNG BENTONIT BIẾN TÍNH CETYL TRIMETYL AMONI BROMUA (CTAB)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224