Chi tiết về Tác giả

Thanh Nhàn, Nguyễn

  • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
    TỒNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA EUROPI (III) VỚI BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 2,2’ – DIPYRIDIN N,N’ – DIOXIT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
    PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁN PHA RẮN NỀN MẪU (MATRIX SOLID PHASE DISPERSION - MSPD) ĐỂ XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG TRÀ BẰNG KỸ THUẬT LC-MS
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224