Chi tiết về Tác giả

Thanh Lợi, Nguyễn

  • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ KIT THỬ KẾT HỢP VỚI MÁY ĐO QUANG CẦM TAY ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG NHANH NITRIT VÀ NITRAT TRONG MẪU NƯỚC TẠI HIỆN TRƯỜNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224