Chi tiết về Tác giả

Thanh Hải, Nguyễn

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    HẤP PHỤ As(III) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ BÃ CHÈ BIẾN TÍNH KOH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224