Chi tiết về Tác giả

Thị Thanh Hoài, Nguyễn

  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA DÃY HỢP CHẤT MÀU AZO GẮN VỚI DỊ VÒNG FUROXAN TỪ EUGENOL TRONG TINH DẦU HƯƠNG NHU
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224