Chi tiết về Tác giả

Thành Đoàn, Nguyễn

  • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH PHA CỦA HỆ ĐÔLÔMIT – HYDROXID NHÔM Ở NHIỆT ĐỘ CAO
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 1 (2017) - Bài báo
    ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA SIÊU DẺO LIGNOSULFONAT TỪ RƠM RẠ ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG CHỨA SILICA FUME
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224