Chi tiết về Tác giả

Sơn Nam, Nguyễn

  • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TỈ LỆ NANO SILICA BIẾN TÍNH HỮU CƠ VÀ LOẠI DẦU KHOÁNG TRONG CHẾ TẠO MỠ BÔI TRƠN CHỐNG ĂN MÕN KIM LOẠI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224