Chi tiết về Tác giả

Quang Trung, Nguyễn

 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ PHẦN MỀM BO MẠCH ĐIỆN TỬ ĐO NHANH COD BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ UV
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH SULFATHIAZOLE, SULFAMETHAZINE, SULFAMETHOXAZOLE, SULFAMERAZINE TRONG NƯỚC MẶT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HAI LẦN KHỐI PHỔ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU DO VÀ BDF TỚI MỘT SỐ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC BIỂN Ở VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MẪU NƯỚC CÁC SÔNG LỚN CỦA VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN HYDROQUINONE, CATECHOL, BENZOQUINONE TRONG QUÁ TRÌNH OZON HÓA PHENOL BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
  Tóm tắt
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TỈNH BẮC GIANG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 4 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHỨC LẬP THỂ Cu(II), Co(II), Ni(II) VỚI N,N’-BIS(3-tert-BUTYLSALICYLIDENE) -(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE VÀ N,N’-BIS(3,5-DI- tert -BUTYLSALICYLIDENE)-(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH MỘT SỐ DẪN XUẤT CHÍNH CỦA PHENOL TRONG NƯỚC THẢI CỐC TRÊN GC/MS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH KIM LOẠI NẶNG TRONG RƯỢU TẠI VIỆT NAM TRÊN THIẾT BỊ ICP/MS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA PHỨC CHẤT Pt(II), Pd(II) VỚI PHỐI TỬ BAZƠ SCHIFF (R)-,(S)-N-5-FLOUROSALICYLIDENE- 1-PHENYLETHYLAMINE
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM SOÁT QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT CHẤT MÀU THỰC PHẨM PHYCOCYANIN TỪ TẢO XOẮN SPIRULINA
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224