Chi tiết về Tác giả

Quang Hải, Nguyễn

 • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XÚC TÁC PHÂN HỦY PHENOL ĐỎ CỦA VẬT LIỆU NANO ZnO PHA TẠP Ce VÀ Mn
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO ZnAl2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 2 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Mn2+ CỦA OXIT NANO ZnO CÓ PHA TẠP Fe3+
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA OXIT NANO CoAl2O4
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224