Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Giang, Nguyễn

  • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
    TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG VỚI AXIT 2-PHENOXYBENZOIC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224