Chi tiết về Tác giả

Quốc Dũng, Nguyễn

  • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
    HẤP PHỤ As(III) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ BÃ CHÈ BIẾN TÍNH KOH
    Tóm tắt  PDF
  • T. 22, S. 3 (2017) - Bài báo
    PHƯƠNG PHÁP QUÉT THẾ VÒNG XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ GLUCOSE DỰA TRÊN ĐIỆN CỰC CuO/ITO ELECTRODE
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224