Chi tiết về Tác giả

Ngọc Tuấn, Nguyễn

 • T. 19, S. 2 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THU CẠNH TRANH GIỮA Cd2+ VÀ Pb2+ LÊN CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.)
  Toàn văn  PDF
 • T. 19, S. 1 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DỊCH CHUYỂN MỘT SỐ NGUYÊN TỐ Cu, Mn, Cr, As TRONG NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ, TỈNH PHÚ YÊN Phần 3. MÔ HÌNH HÓA SỰ LAN TRUYỀN KIM LOẠI NẶNG Cu, Mn, Cr, As TRONG NGUỒN NƯỚC THẢI CỦA KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÚ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 3 (2014) - Bài báo
  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC GIẾNG TRONG CÁC HỘ DÂN XUNG QUANH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HỘI, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu2+, Pb2+, Zn2+ TỪ ĐẤT TRỒNG BỊ Ô NHIỄM LÊN SINH KHỐI CÂY RAU BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CỦA Cu2+ VÀ Zn2+ TRÊN CÂY RAU XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ CÂY CÀ RỐT (Daucus carota L.) ĐƯỢC TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ PHỐTPHO P-32 ĐỂ SẢN XUẤT TẤM ÁP CHỮA CÁC BỆNH U MÁU, SẸO LỒI, DUNG DỊCH UỐNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU DI CĂN UNG THƯ XƯƠNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 1. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 2. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÀO THẢI CỦA DƯỢC CHẤT 177Lu –EDTMP TRÊN ĐỘNG VẬT (CHUỘT BẠCH VÀ THỎ)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐA LƯỢNG VÀ VI LƯỢNG TRONG CÂY DIỆP HẠ CHÂU TRỒNG TẠI HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu KHI CÓ MẶT Pb VÀ Zn LÊN SINH KHỐI CỦ KHOAI TÂY (Solanum tuberosum)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  SỰ HẤP PHỤ Pb2+ TỪ DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU CHITOSAN CÓ GẮN CÁC PHÂN TỬ NANO MnO2 : NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH CÂN BẰNG ĐẲNG NHIỆT
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  HẤP PHỤ VÀ GIẢI HẤP ION CHÌ (II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI GAMMA – MnO2 CẤU TRÚC NANO
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH URAN VÀ THORI TRONG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI PHỔ ICP-MS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 1 (2016) - Bài báo
  KHẢO SÁT NỀN PHÔNG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG VÙNG VEN BIỂN TỈNH PHÚ YÊN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  NGUỒN GỐC Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224