Chi tiết về Tác giả

Ngọc Tuân, Nguyễn

  • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
    ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX–PCR PHÁT HIỆN VIBRIO CHOLERAE, VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS VÀ CÁC GEN ĐỘC LỰC CỦA CHÚNG TỪ SẢN PHẨM THỦY HẢI SẢN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224