Chi tiết về Tác giả

Ngọc Tiến, Nguyễn

  • T. 20, S. 2 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ 2,4-D, 2,4,5-T TRONG DUNG DỊCH SAU RỬA GIẢI ĐẤT NHIỄM DA CAM/ĐIOXIN BẰNG MỘT SỐ HỆ OXY HÓA TIÊN TIẾN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224